صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
       انجام ثبت نام قطعی و ثبت نام کارگاه ها       گروههای هدف اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی       اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی
ثبت نام شدگان كارگاه Workshop registered

ردیفنام و نام خانوادگیشماره نظامعنوان کارگاهتاریخساعت مکان
 1 امین آراسته    جداسازی و کشت سلول های بنیادی اپیتلیوم شبکیه موش صحرایی Retinal layer Separation z (Rat) -> Isolation of Retinal Epithelium Cell and Culturing-> Evaluation of Cell Morphology (Hands on)  1394/11/01  14:00 - 15:30  واحد مهارت های جراحی، اتاق کشت و حیوانکده واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
 2 علیرضا خداییانی    جداسازی و کشت سلول های بنیادی اپیتلیوم شبکیه موش صحرایی Retinal layer Separation z (Rat) -> Isolation of Retinal Epithelium Cell and Culturing-> Evaluation of Cell Morphology (Hands on)  1394/11/01  14:00 - 15:30  واحد مهارت های جراحی، اتاق کشت و حیوانکده واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
 3 مصطفی سلیمان نژاد    جداسازی و کشت سلول های بنیادی اپیتلیوم شبکیه موش صحرایی Retinal layer Separation z (Rat) -> Isolation of Retinal Epithelium Cell and Culturing-> Evaluation of Cell Morphology (Hands on)  1394/11/01  14:00 - 15:30  واحد مهارت های جراحی، اتاق کشت و حیوانکده واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
 4 پدیده  کریمی    جداسازی و کشت سلول های بنیادی اپیتلیوم شبکیه موش صحرایی Retinal layer Separation z (Rat) -> Isolation of Retinal Epithelium Cell and Culturing-> Evaluation of Cell Morphology (Hands on)  1394/11/01  14:00 - 15:30  واحد مهارت های جراحی، اتاق کشت و حیوانکده واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
 5 ارزو کریمی مقدم    جداسازی و کشت سلول های بنیادی اپیتلیوم شبکیه موش صحرایی Retinal layer Separation z (Rat) -> Isolation of Retinal Epithelium Cell and Culturing-> Evaluation of Cell Morphology (Hands on)  1394/11/01  14:00 - 15:30  واحد مهارت های جراحی، اتاق کشت و حیوانکده واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
 6 مسعود راد    کشت سلول های بنیادی لیمبال و پیوند آن در مدل سوختگی شیمیای موش صحرایی Limbus Biopsy (Cadaver) -> Explants Culture on AM-> Preparation Chemical Burn in Rat Model-> limbal Stem Cell Transplantation (Hands on)  1394/11/01  14:00 - 15:30  کلین روم و حیوانکدهء واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
 7 هادی زارع مهرجردی    کشت سلول های بنیادی لیمبال و پیوند آن در مدل سوختگی شیمیای موش صحرایی Limbus Biopsy (Cadaver) -> Explants Culture on AM-> Preparation Chemical Burn in Rat Model-> limbal Stem Cell Transplantation (Hands on)  1394/11/01  14:00 - 15:30  کلین روم و حیوانکدهء واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
 8 لیلا ستاریان    کشت سلول های بنیادی لیمبال و پیوند آن در مدل سوختگی شیمیای موش صحرایی Limbus Biopsy (Cadaver) -> Explants Culture on AM-> Preparation Chemical Burn in Rat Model-> limbal Stem Cell Transplantation (Hands on)  1394/11/01  14:00 - 15:30  کلین روم و حیوانکدهء واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
 9 ریحانه شفیعیان    کشت سلول های بنیادی لیمبال و پیوند آن در مدل سوختگی شیمیای موش صحرایی Limbus Biopsy (Cadaver) -> Explants Culture on AM-> Preparation Chemical Burn in Rat Model-> limbal Stem Cell Transplantation (Hands on)  1394/11/01  14:00 - 15:30  کلین روم و حیوانکدهء واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
 10 روشنک علی اکبر نواحی    کشت سلول های بنیادی لیمبال و پیوند آن در مدل سوختگی شیمیای موش صحرایی Limbus Biopsy (Cadaver) -> Explants Culture on AM-> Preparation Chemical Burn in Rat Model-> limbal Stem Cell Transplantation (Hands on)  1394/11/01  14:00 - 15:30  کلین روم و حیوانکدهء واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
 11 معصومه  اقتداری    Stem Cell and Regenerative Technology in Aesthetics:" Facts and Myths"  1394/11/01  14:00 - 15:30   سالن کنفرانس مرکز تحقیقات
 12 محسن بابايي    Stem Cell and Regenerative Technology in Aesthetics:" Facts and Myths"  1394/11/01  14:00 - 15:30   سالن کنفرانس مرکز تحقیقات
 13 کاظم  امان زاده    Stem Cell Therapy in Ocular Surface Disease  1394/11/01  14:00 - 15:30   سالن کنفرانس آموزش
 14 سیدهاشم دریاباری    Stem Cell Therapy in Ocular Surface Disease  1394/11/01  14:00 - 15:30   سالن کنفرانس آموزش
 15 محمدعلي كفاشيان    Stem Cell Therapy in Ocular Surface Disease  1394/11/01  14:00 - 15:30   سالن کنفرانس آموزش
 16 منوچهر نایینی کاشانی    Stem Cell Therapy in Ocular Surface Disease  1394/11/01  14:00 - 15:30   سالن کنفرانس آموزش
 17 محمدعلي كفاشيان    نحوه ثبت و پیشبرد شرکت های دانش بنیان (همراه داشتن لپ تاپ در این کارگاه به شرکت کنندگان محترم توصیه میشود)  1394/11/01  16:00 - 17:30   سالن کنفرانس پژوهشکده
 18 هادی زارع مهرجردی    جداسازی و کشت سلول های بنیادی اپیتلیوم شبکیه موش صحرایی Retinal layer Separation z (Rat) -> Isolation of Retinal Epithelium Cell and Culturing-> Evaluation of Cell Morphology (Hands on)  1394/11/01  16:00 - 17:30  واحد مهارت های جراحی، اتاق کشت و حیوانکده واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
 19 لیلا ستاریان    جداسازی و کشت سلول های بنیادی اپیتلیوم شبکیه موش صحرایی Retinal layer Separation z (Rat) -> Isolation of Retinal Epithelium Cell and Culturing-> Evaluation of Cell Morphology (Hands on)  1394/11/01  16:00 - 17:30  واحد مهارت های جراحی، اتاق کشت و حیوانکده واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
 20 مصطفی سلیمان نژاد    جداسازی و کشت سلول های بنیادی اپیتلیوم شبکیه موش صحرایی Retinal layer Separation z (Rat) -> Isolation of Retinal Epithelium Cell and Culturing-> Evaluation of Cell Morphology (Hands on)  1394/11/01  16:00 - 17:30  واحد مهارت های جراحی، اتاق کشت و حیوانکده واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
 21 ارزو کریمی مقدم    جداسازی و کشت سلول های بنیادی اپیتلیوم شبکیه موش صحرایی Retinal layer Separation z (Rat) -> Isolation of Retinal Epithelium Cell and Culturing-> Evaluation of Cell Morphology (Hands on)  1394/11/01  16:00 - 17:30  واحد مهارت های جراحی، اتاق کشت و حیوانکده واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
 22 محسن بابايي    کشت سلول های بنیادی لیمبال و پیوند آن در مدل سوختگی شیمیای موش صحرایی Limbus Biopsy (Cadaver) -> Explants Culture on AM-> Preparation Chemical Burn in Rat Model-> limbal Stem Cell Transplantation  1394/11/01  16:00 - 17:30  کلین روم و حیوانکدهء واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
 23 علیرضا خداییانی    کشت سلول های بنیادی لیمبال و پیوند آن در مدل سوختگی شیمیای موش صحرایی Limbus Biopsy (Cadaver) -> Explants Culture on AM-> Preparation Chemical Burn in Rat Model-> limbal Stem Cell Transplantation  1394/11/01  16:00 - 17:30  کلین روم و حیوانکدهء واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
 24 ریحانه شفیعیان    کشت سلول های بنیادی لیمبال و پیوند آن در مدل سوختگی شیمیای موش صحرایی Limbus Biopsy (Cadaver) -> Explants Culture on AM-> Preparation Chemical Burn in Rat Model-> limbal Stem Cell Transplantation  1394/11/01  16:00 - 17:30  کلین روم و حیوانکدهء واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
 25 روشنک علی اکبر نواحی    کشت سلول های بنیادی لیمبال و پیوند آن در مدل سوختگی شیمیای موش صحرایی Limbus Biopsy (Cadaver) -> Explants Culture on AM-> Preparation Chemical Burn in Rat Model-> limbal Stem Cell Transplantation  1394/11/01  16:00 - 17:30  کلین روم و حیوانکدهء واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
 26 پدیده  کریمی    کشت سلول های بنیادی لیمبال و پیوند آن در مدل سوختگی شیمیای موش صحرایی Limbus Biopsy (Cadaver) -> Explants Culture on AM-> Preparation Chemical Burn in Rat Model-> limbal Stem Cell Transplantation  1394/11/01  16:00 - 17:30  کلین روم و حیوانکدهء واحد فراهم آوری سلول های بنیادی

  

درباره همایش فرم ثبت نام در همایش ارسال مقاله راهنمای ارسال مقالات(پوستر)
ورود شرکت کنندگان اخبار معرفی بیمارستان فارابی
حامیان همایش